Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

- Artikelen: zaken of diensten die Happyclogs op zijn website aanbiedt, welke zaken of diensten door Klant besteld kunnen worden. 

- Happyclogs: Holl Souvenir & Klompen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Happyclogs is de wederpartij van de Klant.  

- Klant: de partij met wie Happyclogs een overeenkomst aan gaat. 

 

Artikel 2. Algemeen  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Happyclogs. Door het plaatsen van een bestelling geeft de Klant te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan. 

2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. 

3. De toepasselijkheid van de door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

4. Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 

5. Happyclogs behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten 

1. Alle aanbiedingen en offertes van Happyclogs zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding of offerte is aangegeven. 

2. Indien de Klant een vrijblijvende aanbieding of offerte van Happyclogs aanvaardt, heeft Happyclogs het recht om de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of te herzien. 

3. Aanbiedingen en offertes kunnen niet gewijzigd of gedeeltelijk worden aanvaard. Happyclogs kan niet aan een aanbod gehouden worden indien het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Zet- en drukfouten vallen daar onder. 

4. De aanbieding bevat een gelimiteerde omschrijving van de te leveren Artikelen. 

5. (Mondelinge) afspraken zijn bindend nadat deze schriftelijk door Happyclogs zijn bevestigd dan wel zodra Happyclogs met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

6. Happyclogs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren of om deze uitsluitend te accepteren met als voorwaarde dat de verzending zal geschieden onder rembours of na vooruitbetaling. In een dergelijk geval ontvangt de Klant hierover een schriftelijk bericht binnen zeven dagen na de plaatsing van de bestelling. 

7. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Happyclogs pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

 

Artikel 4. Prijzen en betaling 

1. Alle door Happyclogs in een aanbieding of op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

2. Betaling geschiedt via een online betaalsysteem op de website (iDeal), (creditcard) of middels vooruitbetaling. Betaling via internet geschiedt in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet voor eigen risico van de Klant.

3. Indien partijen betaling op factuur overeenkomen dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de Klant niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is Happyclogs gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag aan de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de Klant.  

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Happyclogs en de verplichtingen van de Klant jegens Happyclogs onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5. Levering 

1. Termijnen voor levering zoals weergegeven in de aanbieding, in de bevestiging of op de website dienen ter indicatie. Deze termijnen zijn nimmer fatale termijnen. 

2. Happyclogs zal uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling tot uitvoering daarvan overgaan, tenzij partijen een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de bestelling meer vertraging ondervindt of blijvend onmogelijk wordt, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. De klant is dan gerechtigd tot het kosteloos ontbinden van de overeenkomst. Happyclogs zal dan het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de Klant retourneren.  

3. Alle Artikelen die Happyclogs in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Klant levert, blijven eigendom van Happyclogs tot het moment dat de Klant al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan Happyclogs is verschuldigd, heeft voldaan. 

4. Het risico met betrekking tot de te leveren bestellingen gaat op het moment van levering bij de Klant over op de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

 

Artikel 6. Recht van ontbinding  

1. Na ontvangst van de bestelling heeft de Klant gedurende veertien dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij het gaat om: 

• artikelen die gebruikt, beschadigd of niet compleet zijn; 

• artikelen die door toedoen van de Klant defect zijn. In geval van een fabrieksfout komen deze artikelen in aanmerking voor reparatie; 

• artikelen die volgens specificaties van de Klant zijn geproduceerd, zoals maatwerk en producten die op bestelling geleverd worden;  

• artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden; 

• ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen. 

2. Tijdens de periode waarin de mogelijkheid tot herroeping bestaat, dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het Artikel en de verpakking. De Klant zal het Artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Artikel wenst te houden. 

3. De Klant die gebruik maakt van het recht als omschreven in lid 1 van dit artikel, zal het Artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Happyclogs retourneren, conform de door Happyclogs verstrekte redelijke instructies. 

4. De kosten voor retournering van het Artikel aan Happyclogs komen voor rekening van de Klant. 

5. Na terugzending van de bestelling door de wederpartij, zal Happyclogs het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending, aan de Klant retourneren.

 

Artikel 7. Conformiteit en garanties  

1. Happyclogs zal zich tot het uiterste inspannen om het geleverde Artikel te laten beantwoorden aan de overeenkomst. Happyclogs verklaart dat de Artikelen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik wenselijk en nodig zijn. De Artikelen dienen ter decoratie. De Artikelen zijn geen speelgoed en hebben een beperkte levensduur. Door gebruik kan een verflaag op een Artikel vervagen/slijten. Bovendien wordt gewerkt met een natuurproduct (hout) waardoor niet voorkomen kan worden dat het Artikel diverse houteigenschappen laat zien. Dit alles hoort bij het product en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Happyclogs of een beroep op non-conformiteit. 

2. Alle afbeeldingen, foto's, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Happyclogs gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een beroep op non-conformiteit. Onderdelen kunnen qua vorm iets afwijken van hetgeen afgebeeld is in de webshop. 

3. De garantietermijn van Happyclogs komt, indien van toepassing, overeen met de fabrieksgarantietermijn. Happyclogs is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de Klant. Iedere garantie vervalt indien de Klant zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde Artikelen verricht of laat verrichten, indien de Klant de geleverde producten voor een ander dan normaal doeleind gebruikt (= ter decoratie) en indien de Klant eventuele bijgeleverde gebruiksvoorschriften waaronder was- of verzorgingsvoorschriften niet in acht neemt. 

4. De Klant is gehouden de geleverde Artikelen bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren op conformiteit. Indien naar mening van de Klant de eigenschappen van de geleverde artikelen niet voldoen aan de overeenkomst, is de Klant gerechtigd de Artikelen terug te sturen naar Happyclogs mits de Klant de geleverde artikelen na ontvangst onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele non-conformiteit binnen veertien dagen na ontvangst aan Happyclogs heeft doorgegeven. Terugzending geschiedt op risico en kosten van de Klant. 

5. Na terugzending wegens non-conformiteit zal Happyclogs de Artikelen onderzoeken. Indien Happyclogs meent dat de Artikelen de eigenschappen bezitten die zij conform de overeenkomst dienen te bezitten, treden partijen in overleg. Indien het beroep op non-conformiteit gegrond blijkt te zijn, heeft de Klant recht op een vervangend Artikel (mits nog leverbaar) en restitutie van de verzendkosten zoals bedoeld in artikel 7.4. Indien vervanging van het Artikel onmogelijk of aantoonbaar zinloos is geworden, kan de Klant een ander, vervangend Artikel uitzoeken of verzoeken om restitutie van de waarde van het Artikel. 

 

Artikel 8. Klachten 

1. Klachten met betrekking tot de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Happyclogs ingediend te worden, uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de gebreken in de nakoming. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen. 

2. In geval van een terechte klacht heeft Happyclogs de keuze tussen: 

• aanpassing van het in rekening gebrachte tarief;

• het kosteloos vervangen van het geleverde Artikel; 

• het terugnemen van het Artikel tegen restitutie van het door de Klant betaalde tarief. 

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 9. Overmacht 

1. Happyclogs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Happyclogs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Happyclogs tot aan dat moment te voldoen. Happyclogs is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Happyclogs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Happyclogs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Happyclogs of van derden daaronder begrepen. Happyclogs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Happyclogs zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

1. Happyclogs kan niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaan is tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Happyclogs, zijn personeel of derden die in opdracht van Happyclogs voor de Klant werkzaamheden verrichten.

2. Happyclogs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Happyclogs is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. De Klant garandeert dat eventuele door hem verstrekte logo’s, teksten en foto’s vrij te gebruiken zijn en dat hier geen auteursrecht van derden op rust. De Klant vrijwaart Happyclogs tegen alle aanspraken van derden die betrekking hebben op door de Klant verstrekte logo’s, teksten en foto’s. 

3. Indien Happyclogs op enigerlei wijze aansprakelijk blijkt te zijn jegens de Klant, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Happyclogs. Indien de verzekeraar van Happyclogs niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Happyclogs beperkt tot de waarde van het betreffende product.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.  

1. Op alle overeenkomsten tussen Happyclogs en Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen tussen Happyclogs en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Happyclogs. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Door het plaatsen van een bestelling bij Happyclogs verklaart de Klant op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
- Artikelen: zaken of diensten die Happyclogs op zijn website aanbiedt, welke zaken of diensten door Klant besteld kunnen worden.
- Happyclogs: Holl Souvenir & Klompen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Happyclogs is de wederpartij van de Klant.
- Klant: de partij met wie Happyclogs een overeenkomst aan gaat.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Happyclogs. Door het plaatsen van een bestelling geeft de Klant te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.
2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van de door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4. Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
5. Happyclogs behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen en offertes van Happyclogs zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding of offerte is aangegeven.
2. Indien de Klant een vrijblijvende aanbieding of offerte van Happyclogs aanvaardt, heeft Happyclogs het recht om de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of te herzien.
3. Aanbiedingen en offertes kunnen niet gewijzigd of gedeeltelijk worden aanvaard. Happyclogs kan niet aan een aanbod gehouden worden indien het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Zet- en drukfouten vallen daar onder.
4. De aanbieding bevat een gelimiteerde omschrijving van de te leveren Artikelen.
5. (Mondelinge) afspraken zijn bindend nadat deze schriftelijk door Happyclogs zijn bevestigd dan wel zodra Happyclogs met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
6. Happyclogs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren of om deze uitsluitend te accepteren met als voorwaarde dat de verzending zal geschieden onder rembours of na vooruitbetaling. In een dergelijk geval ontvangt de Klant hierover een schriftelijk bericht binnen zeven dagen na de plaatsing van de bestelling.
7. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Happyclogs pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen en betaling
1. Alle door Happyclogs in een aanbieding of op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
2. Betaling geschiedt via een online betaalsysteem op de website (iDeal), (creditcard) of middels vooruitbetaling. Betaling via internet geschiedt in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet voor eigen risico van de Klant.
3. Indien partijen betaling op factuur overeenkomen dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de Klant niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is Happyclogs gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag aan de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de Klant.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Happyclogs en de verplichtingen van de Klant jegens Happyclogs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Levering
1. Termijnen voor levering zoals weergegeven in de aanbieding, in de bevestiging of op de website dienen ter indicatie. Deze termijnen zijn nimmer fatale termijnen.
2. Happyclogs zal uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling tot uitvoering daarvan overgaan, tenzij partijen een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de bestelling meer vertraging ondervindt of blijvend onmogelijk wordt, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. De klant is dan gerechtigd tot het kosteloos ontbinden van de overeenkomst. Happyclogs zal dan het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de Klant retourneren.
3. Alle Artikelen die Happyclogs in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Klant levert, blijven eigendom van Happyclogs tot het moment dat de Klant al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan Happyclogs is verschuldigd, heeft voldaan.
4. Het risico met betrekking tot de te leveren bestellingen gaat op het moment van levering bij de Klant over op de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Artikel 6. Recht van ontbinding
1. Na ontvangst van de bestelling heeft de Klant gedurende veertien dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij het gaat om:
• artikelen die gebruikt, beschadigd of niet compleet zijn;
• artikelen die door toedoen van de Klant defect zijn. In geval van een fabrieksfout komen deze artikelen in aanmerking voor reparatie;
• artikelen die volgens specificaties van de Klant zijn geproduceerd, zoals maatwerk en producten die op bestelling geleverd worden;
• artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden;
• ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.
2. Tijdens de periode waarin de mogelijkheid tot herroeping bestaat, dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het Artikel en de verpakking. De Klant zal het Artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Artikel wenst te houden.
3. De Klant die gebruik maakt van het recht als omschreven in lid 1 van dit artikel, zal het Artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Happyclogs retourneren, conform de door Happyclogs verstrekte redelijke instructies.
4. De kosten voor retournering van het Artikel aan Happyclogs komen voor rekening van de Klant.
5. Na terugzending van de bestelling door de wederpartij, zal Happyclogs het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending, aan de Klant retourneren.

Artikel 7. Conformiteit en garanties
1. Happyclogs zal zich tot het uiterste inspannen om het geleverde Artikel te laten beantwoorden aan de overeenkomst. Happyclogs verklaart dat de Artikelen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik wenselijk en nodig zijn. De Artikelen dienen ter decoratie. De Artikelen zijn geen speelgoed en hebben een beperkte levensduur. Door gebruik kan een verflaag op een Artikel vervagen/slijten. Bovendien wordt gewerkt met een natuurproduct (hout) waardoor niet voorkomen kan worden dat het Artikel diverse houteigenschappen laat zien. Dit alles hoort bij het product en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Happyclogs of een beroep op non-conformiteit.
2. Alle afbeeldingen, foto`s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Happyclogs gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een beroep op non-conformiteit. Onderdelen kunnen qua vorm iets afwijken van hetgeen afgebeeld is in de webshop.
3. De garantietermijn van Happyclogs komt, indien van toepassing, overeen met de fabrieksgarantietermijn. Happyclogs is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de Klant. Iedere garantie vervalt indien de Klant zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde Artikelen verricht of laat verrichten, indien de Klant de geleverde producten voor een ander dan normaal doeleind gebruikt (= ter decoratie) en indien de Klant eventuele bijgeleverde gebruiksvoorschriften waaronder was- of verzorgingsvoorschriften niet in acht neemt.
4. De Klant is gehouden de geleverde Artikelen bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren op conformiteit. Indien naar mening van de Klant de eigenschappen van de geleverde artikelen niet voldoen aan de overeenkomst, is de Klant gerechtigd de Artikelen terug te sturen naar Happyclogs mits de Klant de geleverde artikelen na ontvangst onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele non-conformiteit binnen veertien dagen na ontvangst aan Happyclogs heeft doorgegeven. Terugzending geschiedt op risico en kosten van de Klant.
5. Na terugzending wegens non-conformiteit zal Happyclogs de Artikelen onderzoeken. Indien Happyclogs meent dat de Artikelen de eigenschappen bezitten die zij conform de overeenkomst dienen te bezitten, treden partijen in overleg. Indien het beroep op non-conformiteit gegrond blijkt te zijn, heeft de Klant recht op een vervangend Artikel (mits nog leverbaar) en restitutie van de verzendkosten zoals bedoeld in artikel 7.4. Indien vervanging van het Artikel onmogelijk of aantoonbaar zinloos is geworden, kan de Klant een ander, vervangend Artikel uitzoeken of verzoeken om restitutie van de waarde van het Artikel.

Artikel 8. Klachten
1. Klachten met betrekking tot de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Happyclogs ingediend te worden, uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de gebreken in de nakoming. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen.
2. In geval van een terechte klacht heeft Happyclogs de keuze tussen:
• aanpassing van het in rekening gebrachte tarief;
• het kosteloos vervangen van het geleverde Artikel;
• het terugnemen van het Artikel tegen restitutie van het door de Klant betaalde tarief.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 9. Overmacht
1. Happyclogs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Happyclogs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Happyclogs tot aan dat moment te voldoen. Happyclogs is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Happyclogs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Happyclogs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Happyclogs of van derden daaronder begrepen. Happyclogs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Happyclogs zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Happyclogs kan niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaan is tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Happyclogs, zijn personeel of derden die in opdracht van Happyclogs voor de Klant werkzaamheden verrichten.
2. Happyclogs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Happyclogs is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. De Klant garandeert dat eventuele door hem verstrekte logo’s, teksten en foto’s vrij te gebruiken zijn en dat hier geen auteursrecht van derden op rust. De Klant vrijwaart Happyclogs tegen alle aanspraken van derden die betrekking hebben op door de Klant verstrekte logo’s, teksten en foto’s.
3. Indien Happyclogs op enigerlei wijze aansprakelijk blijkt te zijn jegens de Klant, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Happyclogs. Indien de verzekeraar van Happyclogs niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Happyclogs beperkt tot de waarde van het betreffende product.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Op alle overeenkomsten tussen Happyclogs en Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Happyclogs en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Happyclogs. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Door het plaatsen van een bestelling bij Happyclogs verklaart de Klant op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 www.happyclogs.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel